תקנון העמותה

1. שם העמותה

1.1. אס"פ ישראל

1.2. Asaf Israel

2. תוקף וסמכויות

2.1. העמותה הינה עמותה ללא מטרת רווח שמאגדת בתוכה את העוסקים בתחום ריפוי ומניעת פצעים, טיפול אי שליטה וטיפול בסטומה בישראל.

3. מטרות העמותה

3.1. להוות גוף מקצועי, אחיד, מבוסס מקצועית, מקצועי ואיכותי המאגד אנשי מקצוע מהתחום הרפואי העוסקים בריפוי ומניעת פצעים, טיפול באי שליטה וסטומה לצורך העברת ידע, פיתוח אקדמי ומקצועי ופתרון בעיות בתחום תוך שיתוף פעולה והחלפת יידע עם ארגונים דומים בינלאומיים.

3.2. לקדם, לפתח ולהעשיר את תחום ריפוי ומניעת פצעים, טיפול באי שליטה וסטומה ע"פ עקרונות המדעיים והאנושיים.

3.3. להעלות את רמת הידע והמיומנות הנדרשים לצוות הרפואי המטפל בפצע, באי שליטה ובסטומה.

3.4. להוות גוף מקצועי בתחום ריפוי פצעים, טיפול באי שליטה וסטומה המייעץ לצוות הרפואי בעניין מדיניות, פיתוח, מעקב, סוגי טיפולים הקיימים בשוק ובארגון הטיפול בישראל.

3.5. מתן ייעוץ והדרכה לעוסקים בתחום הרפואי ובכלל זה, אחיות, פיזיותרפיסטים, דיאטנים, מרפאים בעיסוק וכל מי שעוסק בתחום הפצע, אי שליטה וסטומה במישרין ו/או בעקיפין.

3.6. פיתוח יחסי גומלין עם עמותות, אגודות, חברות וגופים שונים הקשורים בתחום ריפוי ומניעת פצעים, אי שליטה וסטומה בארץ ובעולם.

4. זכויות וחובות של חבר בעמותה

4.1. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

4.2. כל חבר יוכל להשתתף בפעילויות, כנסים ומפגשים שיאורגנו ע"י העמותה וליהנות משירותיה, בין אם בתוספת תשלום ובין אם לאו, בהתאם לאירוע ולקביעת מוסדות העמותה.

4.3. רק חברי העמותה יכלו לבחור או להיבחר לתפקידים בעמותה.

4.4. על כל חבר בעמותה למלא אחר התקנון והחלטות אשר יתקבלו במוסדות העמותה.

4.5. אין לנהוג באופן העלול לפגוע בעמותה או במטרותיה במישרין ו/או בעקיפין.

4.6. הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר. תשלום דמי החבר יחייב את כל החברים בעמותה.

4.7. תשלום דמי חבר יהיה אחיד לכל החברים.

4.8. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעמותה בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 

5. קבלת חברים לעמותה

5.1. מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

5.2. מועמדים המעוניינים להצטרף כחברים לעמותה ימלאו "טופס בקשה להיות חבר בעמותה" ויעבירו אותה לאישור מזכירות העמותה בצירוף דמי החברה השנתיים. מועמד אשר מזכירות העמותה אישרה את קבלתו כחבר, בחתימת המזכיר יחשב כחבר בעמותה.

5.3. למזכירות העמותה הזכות לסרב לקבל או לסרב לאשר קבלתו של מועמד לעמותה. העמותה אינה חייבת במתן נימוקים לאי קבלת מועמד לעמותה.

5.4. מועמד שלא התקבל כחבר לעמותה יוכל להגיש ערעור לאסיפה הכללית הקרובה (וועדת ביקורת) והחלטתה תהיה סופית.

5.5. למזכירות העמותה סמכות להעניק, במסורה, מעמד של "חבר כבוד" לאדם לאות הוקרה על פעילותו בתחום הפצע, אי שליטה וסטומה.

6. פקיעת חברות בעמותה

6.1. חברות בעמותה פוקעת במקרים הבאים:

א. עם מותו של החבר.

ב. במתן הודעה בכתב על פרישתו מהעמותה.

ג. בהוצאתו מן העמותה.

6.2. הועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד מהטעמים הבאים:

א. עם לא שילם את דמי החברה לעמותה.

ב. מזכירות העמותה רשאית להוציא חבר מהעמותה אם שוכנעה בקיומן של סיבות שהיו מונעות, אילו היו ידועות קודם לכן, את קבלתו לעמותה.

ג. מזכירות העמותה רשאית להוציא חבר מהעמותה אם שוכנעה, כי החבר פעל בניגוד לתקנון או מדיניות העמותה ו/או נגרם נזק חומרי או מוסרי לעמותה ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון ע"י בית משפט מוסמך.

7. מוסדות העמותה

7.1. האסיפה הכללית.

7.2. המזכירות, מזכיר וגזבר.

7.3. ועדות מקצועיות, כפי שתקבע המזכירות.

7.4. בעלי התפקיד בעמותה לא יקבלו שכר עבור שירותיהם. בעלי התפקיד רשאים לקבל החזר הוצאות על סמך אישורים מתאימים.

8. האסיפה הכללית

8.1. המוסד העליון של העמותה הוא האסיפה הכללית, והיא תדון בכל נושא שיעמוד על סדר יומה.

8.2. האסיפה הכללית תתכנס לכל הפחות אחת לשנה. אפשר שהאסיפה הכללית תתכנס במסגרת כנס מקצועי שעורכת העמותה.

8.3. יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו בידי המזכירות.

8.4. אסיפה הכללית תכונס ע"י הודעה שתינתן לכל חבר לפחות 30 יום מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. האסיפה יכולה להוסיף נושאים נוספים לפי דרישת לפחות 10% מן המשתתפים.

8.5. באסיפה הכללית ייכלל בין היתר:

8.5.1. יושב הראש האסיפה והמזכיר יציגו את דוח הפעילות לסיכום השנה ויפרטו את התכנון לפעילות לשנה הבאה.

8.5.2. הגזבר יגיש דו"ח כספי.

8.5.3. יוגשו דו"חות פעילות של הוועדות של העמותה.

8.5.4. יידונו הנושאים אשר על סדר היום.

8.6. על כל הנושאים הדורשים דיון והחלטה ייערך דיון והצבעה. החלטות תתקבלנה ע"פ החלטת רוב המשתתפים ברוב רגיל.

8.7. כל הצבעה, למעט בחירות, תהיה גלויה ובהרמת יד, אלא אם תידרש הצבעה חשאית על ידי 10% לפחות מן הנוכחים שהם בעלי זכות הצבעה.

8.8. פעם בשנתיים תיערך הצבעה לבחירת בעלי התפקידים וחברי הוועדות השונות.

8.9. המזכירות תוכל לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת, והיא חייבת לעשות זאת בתוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת 20% מהחברים מן המניין של העמותה. אסיפה זו תהיה חוקית בתנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.

8.10. את האסיפה הכללית ינהל יו"ר העמותה או ממלא מקומו.

8.11. האסיפה הכללית מוסמכת להחליט על שינוי התקנון על פי הצעות החברים, ובלבד שנשלחו בכתב 30 יום לפני מועד כינוס האסיפה, לחברי העמותה. הפצת הצעות השינויים באחריות המזכירות ויכולה להיעשות גם באמצעים אלקטרוניים. החלטה על שינוי התקנון תתקבל ברוב של 75% מן המצביעים בעת שההצעה הועלתה להצבעה.

8.12. חבר שלא שילם דמי חבר אינו יוכל להיות נוכח באסיפה הכללית ו/או להצביע ו/או להיבחר.

8.13. מזכיר האסיפה הכללית ירשום את פרוטוקול לאסיפה ויפיץ אותו בין חבריה.

9. סמכויות בעלי התפקידים בעמותה:

9.1. יושב הראש:

א. ניהול ענייני העמותה.

ב. ייצג את העמותה כלפי חוץ.

ג. קביעת מדיניות העמותה בנושאים שונים.

ד. הקמת ועדות באישור האסיפה הכללית ופיקוח עליהן.

ה. פעילות ליישום המלצות הוועדות השונות כלפי פנים וכלפי חוץ.

ו. פיקוח על פעולות הגזבר וחתימה יחד איתו על הוצאת כספי העמותה (כל אחד מיושבי הראש בנפרד רשאי לחתום יחד עם הגזבר).

ז. אחראי לקיום אסיפה כללית וניהול הישיבות.

ח. בהעדר יושב הראש ימלא את מקומו הגזבר או המזכיר.

9.2. מזכיר:

א. ימלא את מקום היו"ר בהיעדרו.

ב. ינהל את מסמכי העמותה והתכתבויותיה.

ג. ינהל פרוטוקול של ישיבות האסיפה הכללית.

ד. יתעד את החלטות האסיפה הכללית ויעקוב אחרי ביצוען.

ה. ימלא תפקידים אשר יטיל עליו היו"ר.

9.3. גזבר:

א. ינהל את חשבונות העמותה.

ב. יגיש דו"ח לאסיפה הכללית.

ג. יחתום על הוצאות העמותה יחד עם אחד מיושב הראש.

ד. ידאג לבקרת רואה חשבון לחשבונות העמותה.

ה. בהיעדרו ימלא את מקומו היו"ר או המזכיר.

 

10. מימון העמותה

10.1. מימון פעולותיה של העמותה יתבצעו על ידי קבלת דמי חבר שנתיים שישלמו חברי העמותה, על ידי תרומות מגופים שונים ושיתופי פעולה עם חברות.

10.2. האסיפה הכללית רשאית להטיל על חברי העמותה תשלומים נוספים או מס נוסף למטרה מיוחדת.

10.3. יושבי הראש, המזכיר והגזבר יהיו מורשי חתימה לגבי חשבונות העמותה. על כל הוצאה יהיו לפחות חתימה של שני מורשים.

10.4. לעמותה יהיה חשבון בנק אחד שינוהלו בידי הגזבר.

11. וועדה מקצועית

11.1. העמותה תמנה ועדה מקצועית קבועה אשר תבחן, תמיין ותסנן כל חומר מקצועי שיפורסם ע"י העמותה.

11.2. לוועדה המקצועית סמכות לאשר ו/או לפסול פרסום כלשהו ללא צורך בנימוק להחלטתה.

11.3. אדם אשר ביקש לפרסם חומר מקצועי כלשהו אך הוועדה המקצועית סירבה לפרסומו, רשאי לערער על החלטת הוועדה למזכירות העמותה. מזכירות העמותה תמסור החלטתה לא יאוחר מעשרה ימים לאחר מועד התכנסותה הראשון לאחר קבלת הערעור. החלטת מזכירות העמותה תהיה סופית ולא ניתנה לערעור.

11.4. הוועדה המקצועית רשאית למנות וועדות משנה ספציפיות לתחומי התמחות שונים ו/או להיעזר בייעוץ מקצועי חיצוני ככל ותמצא לנכון לעשות כן.